Algemene voorwaarden met betrekking tot wifi

BELANGRIJK

U moet de algemene voorwaarden van deze overeenkomst lezen voordat u de Wi-Fi-dienst opent en gebruikt. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Wi-Fi-dienst, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u deze Wi-Fi-dienst niet gebruiken. 

De wifi-service is een service van Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland (hierna “FlixBus”), die technisch wordt beheerd door externe (IT)-dienstverleners, waarvan een gedetailleerdere specificatie gegeven wordt in het Privacybeleid waar de hier gegeven link naar doorverwijst.

Definities

Onder “Informatie“ wordt al het materiaal verstaan dat door FlixBus wordt geleverd via de Wi-Fi-dienst (hierna de “Hotspot“ genoemd). “Gebruiker“ betekent u, de Hotspot-eindgebruiker. Onder “Contract“ wordt deze Hotspot-overeenkomst verstaan. 

Garantie

De Hotspot wordt geleverd op een “as it is“- en “as available“-basis en FlixBus geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden voor volledigheid, nauwkeurigheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

De Gebruiker erkent: 
(a) dat het technisch onmogelijk is om de Hotspot volledig vrij van fouten te leveren en dat FlixBus zich er niet toe verbindt dit te doen; 
(b) dat fouten kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de Hotspot; 
en (c) dat de werking van de Hotspot negatief kan worden beïnvloed door omstandigheden en prestaties buiten de controle van FlixBus, inclusief transmissie, telecommunicatieverbindingen tussen FlixBus en Gebruikers, tussen verschillende onderdelen van FlixBus en tussen FlixBus en andere systemen en netwerken.

Aansprakelijkheid

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat FlixBus, met uitzondering van overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van FlixBus, niet aansprakelijk is op grond van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, wettelijke verplichting of anderszins voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract, inclusief schade door derving van inkomsten, winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies (zelfs wanneer FlixBus op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade). 
De Gebruiker erkent verder dat bepaalde Informatie, zoals software, door derden (direct en indirect) aan FlixBus wordt geleverd en dat FlixBus dienovereenkomstig geen garantie van welke aard dan ook kan bieden met betrekking tot dergelijke Informatie. Het is ook belangrijk om voor een goede back-up van uw eigen systeem te zorgen (bijvoorbeeld een persoonlijke firewall). In het algemeen gebruikt u het systeem volledig op eigen risico. Elke claim voor schade aan het adres van FlixBus als gevolg van het gebruik van het systeem is uitgesloten. Dit geldt ook voor schade die is veroorzaakt door storingen in het Wi-Fi-systeem.

Gebruik van de Hotspot/Schadeloosstelling

De Gebruiker verbindt zich ertoe: 
a) de Hotspot niet te gebruiken voor onwettige doeleinden; 
b) de Hotspot niet zodanig te gebruiken dat de Hotspot geheel of gedeeltelijk wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de doeltreffendheid of functionaliteit van de Hotspot op enigerlei wijze wordt aangetast;
c) de Hotspot niet te gebruiken voor het uitzenden of plaatsen van computervirussen of materiaal dat lasterlijk, beledigend of obsceen is, of op zodanige wijze dat irritatie, ongemak of onnodige angst wordt veroorzaakt; 
d) geen Informatie met illegale of immorele inhoud te verspreiden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die dient voor opruiing, verheerlijking of bagatellisering van geweld, seksueel aanstootgevende pornografie bevat, het morele welzijn van kinderen of adolescenten in gevaar brengt of de reputatie van FlixBus aantast.
e) de Hotspot niet te gebruiken om materiaal te verzenden voor publiciteit, promotie en/of reclame zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FlixBus, tenzij een andere gebruiker van de Hotspot daar uitdrukkelijk om heeft verzocht; en 
f) dat als de Gebruiker een recht, claim of actie heeft tegen een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Hotspot, hij dit recht, deze claim of actie onafhankelijk van en zonder gebruik van FlixBus zal doen gelden.
De Gebruiker stelt FlixBus schadeloos voor en verdedigt FlixBus tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van dit Contract of enig gebruik van de Hotspot door de Gebruiker. De gebruiker erkent dat FlixBus geen controle heeft over de aard of inhoud van informatie of programma's die de Gebruiker via de Hotspot verzendt of ontvangt en dat FlixBus op geen enkele manier onderzoek uitvoert waarvoor de Gebruiker de Hotspot gebruikt. De Gebruiker stemt ermee in FlixBus volledig schadeloos te stellen voor claims of juridische procedures die voortvloeien uit het gebruik van de Hotspot door de Gebruiker en die door een andere persoon tegen FlixBus worden ingesteld of waardoor FlixBus wordt bedreigd.

Intellectueel eigendom

De Gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de Hotspot berusten bij FlixBus of de licentiegever van FlixBus.

Opschorting en beëindiging

FlixBus heeft het recht om dit Contract onmiddellijk te beëindigen en/of de Hotspot op te schorten als de Gebruiker zich schuldig maakt aan schending van de algemene voorwaarden.

Gebruikersgegevens

Als onderdeel van deze service wordt het MAC-adres van uw apparaat opgeslagen om toegang tot het netwerk te verlenen. Icomera kan dit adres tot 2 weken bekijken, waarna het wordt geanonimiseerd en tot 12 maanden wordt bewaard. U kunt toegang, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van deze gegevens aanvragen of een klacht indienen via e-mail (privacy@icomera.com). Het verzamelen van gegevens bij gebruik van de Hotspot is toegestaan volgens Artikel 6 (1) b van de AVG.

Wijziging van de algemene voorwaarden

FlixBus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een melding van een dergelijke wijziging in dit bestand te plaatsen. Het voortgezet gebruik van de Hotspot door de Gebruiker na kennisgeving van een dergelijke wijziging wordt beschouwd als aanvaarding door de Gebruiker van een dergelijke wijziging. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebrui-ker om dit bestand regelmatig te controleren om te bepalen of dit Contract is gewijzigd.
Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met een wijziging van de voorwaarden van dit Contract, moet de Gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Hotspot.

Scheidbaarheid

Elke bepaling van dit Contract, met uitsluiting van of beperking van aansprakelijkheid, wordt afzonderlijk geïnterpreteerd, is van toepassing en blijft bestaan, zelfs als om welke reden dan ook een van die bepalingen niet van toepassing of onafdwingbaar wordt geacht in enige omstandigheid en blijft van kracht, ongeacht de beëindiging van dit Contract, op welke manier dan ook.

Geen enkele verklaring van afstand door FlixBus zal worden opgevat als een verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van dit Contract. Op dit Contract is het Duitse recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Duitse rechtbanken. Het Hof van Justitie is München. U dient zelf zorg te dragen voor uw draadloze apparaat. FlixBus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging.