Privacybeleid met betrekking tot wifi

Privacybeleid

In de in het onderstaande verstrekte informatie worden de verwerkingsactiviteiten en het verwerkingsdoel beschreven in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers (“Gebruikers”) door Flix in verband met het gebruik van wifi conform de voorschriften van EU-verordening 2016/679 (“AVG”).

Alle termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt en die niet expliciet worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals bepaald in de AVG.

1. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland (“Flix” of “Verwerkingsverantwoordelijke”).

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) aangewezen. De DPO is gevestigd ten kantore van Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland, en is te bereiken via het volgende e-mailadres:

data.protection@flixbus.com

3. Doeleinden van verwerking en rechtsgrond

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de categorieën van persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in onderdeel 4 teneinde

a) de contractuele verplichtingen na te komen die met de Gebruiker zijn aangegaan, of te voldoen aan bepaalde contractuele verplichtingen jegens de Gebruiker of speciale verzoeken van de Gebruiker die vóór de sluiting van het contract zijn aangegaan of gedaan.

De rechtsgrond voor het verwerken van gegevens voor dit doeleinde is dat verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een contractuele verplichting. Dat is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

b) de verstrekte gegevens anoniem te maken en te gebruiken om de dienstverlening en de reiservaring te verbeteren, alsook om statistieken te verzamelen.

De rechtsgrond voor verwerking is de noodzaak om onze legitieme belangen te beschermen art. 6 par. 1 f AVG. Ons legitieme belang is het verbeteren van onze dienstverlening aan gebruikers van de Service.

4. Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die verwijst naar een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van passagiers die worden verwerkt in verband met de verwerkingsdoeleinden vermeld in onderdeel 3 zijn de volgende:

a) het MAC-adres van het gebruikte toegangsapparaat

b) het toegewezen verbindingsnummer

c) het IP-adres waarmee het gebruikte toegangsapparaat verbonden is met het internet

d) het begin en einde van de betreffende verbinding (datum en tijd) evenals de daaruit voortvloeiende gebruiksduur

e) het volume van de overgedragen gegevens, inclusief de gemiddelde packetgrootte

f) technische specificaties van het opzetten/beëindigen van de verbinding

g) naam van het gebied dat is toegewezen aan het gebruikte ingangstoegangspunt

h) hardwaretype en fabrikant van het toegangsapparaat

i) identificatiegegevens van het gebruikte besturingssysteem

j) herkenningsgegevens van de gebruikte browser

k) taal en tijdzone van de gebruikte browser

Het verstrekken van persoonsgegevens door passagiers gebeurt vrijwillig. De passagier is niet wettelijk of contractueel verplicht om persoonsgegevens aan Flix te verstrekken. Flix kan bepaalde diensten echter slechts in beperkte mate of helemaal niet verlenen als de passagier de voor dit doel vereiste gegevens niet verstrekt.

5. Categorieën van ontvangers

a) Interne ontvangers

Onder bepaalde voorwaarden delen we persoonsgegevens over u met het oog op intern beheer binnen de bedrijven van FlixBus, voor zover dit is toegestaan.

U kunt ook meer informatie vinden in het privacybeleid.

b) Externe ontvangers

Net als elk groot bedrijf maken wij ook gebruik van externe dienstverleners in het binnen- en buitenland om onze zakelijke transacties af te handelen, en werken we samen met partnerbedrijven in het binnen- en buitenland.

Dit zijn met name de (IT-)dienstverleners als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Göteborg, Zweden, en

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, Londen, NW1 2DX, Verenigd Koninkrijk

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estland

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litouwen

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Litouwen

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s.r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Praag, Tsjechië

https://www.passengera.com/gdpr/

Voor zover de ontvangers voor ons als verwerkers werkzaam zijn, gaan wij een overeenkomst met ze aan en moeten zij kunnen garanderen dat ze passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de rechten van de betrokkenen worden gerespecteerd.

Persoonsgegevens van passagiers zijn alleen toegankelijk voor personen die namens de verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker handelen.

We kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan openbare instanties en instellingen (bijv. politie, het openbaar ministerie, toezichthoudende autoriteiten) als hiervoor een overeenkomstige verplichting/toestemming is.

6. Overdracht van gegevens naar het buitenland

In verband met de verwerking waarnaar wordt verwezen in onderdeel 3, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land (in het bijzonder de VS). Een derde land is een land buiten de Europese Unie (EU) en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dit geval zorgen we er door middel van passende maatregelen voor dat het niveau van gegevensbescherming van de ontvanger/het ontvangende land niet lager is dan het niveau van bescherming in de EU/EER.

Geschikte maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

Standaardbepalingen betreffende gegevensbescherming (beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Aanvullende beschermende maatregelen (bijv. pseudonimisering)

7. Duur van gegevensopslag en verwijdering

De persoonsgegevens van passagiers worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor de doeleinden genoemd in onderdeel 4 waarvoor de gegevens worden verzameld en vervolgens verwerkt.

De Verwerkingsverantwoordelijke is in elk geval mogelijk verplicht en/of gerechtigd om de persoonsgegevens van de passagiers geheel of gedeeltelijk gedurende een langere periode te bewaren – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten behoeve van het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen binnen de toepasselijke verjaringstermijn.

8. Rechten van betrokkenen

De passagier heeft als betrokkene volgens de AVG de volgende rechten:

Recht op informatie

De passagier kan op grond van artikel 15 van de AVG, informatie opvragen over zijn persoonsgegevens die door Flix zijn of worden verwerkt. De passagier dient het verzoek om informatie zo duidelijk mogelijk te formuleren om het voor de Verwerkingsverantwoordelijke eenvoudiger te maken om de benodigde gegevens samen te stellen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan informatie nodig hebben ter bevestiging van de identiteit van de passagier om er zeker van te zijn dat hij/zij recht heeft op toegang tot de persoonsgegevens.

Op verzoek zal de Verwerkingsverantwoordelijke aan de passagier een kopie verstrekken van de gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Passagiers hoeven geen vergoeding te betalen voor toegang tot hun persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Flix kan echter een redelijke vergoeding in rekening brengen wanneer het verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Flix kan ook weigeren om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op rectificatie

Als de informatie over de passagier niet (meer) juist is, kan de passagier een correctie aanvragen overeenkomstig artikel 16 van de AVG. Als de gegevens van de passagiers onvolledig zijn, kan de passagier verzoeken om vervollediging daarvan.

Recht op wissing

De passagier kan eisen dat zijn persoonsgegevens worden gewist conform de voorwaarden van artikel 17 van de AVG. Dit recht op uitwissing hangt onder meer af van de vraag of de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens over de passagier nog steeds nodig heeft om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Recht op beperking van de verwerking

In het kader van de voorwaarden van artikel 18 van de AVG heeft de passagier het recht om een beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de specificaties van artikel 20 van de AVG heeft de passagier het recht om de gegevens die de passagier aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, of om te eisen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.

Recht op bezwaar

Overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG heeft de passagier het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben en die zijn verzameld op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de AVG, om redenen die voortvloeien uit de specifieke situatie van de passagier. Daarna kan de verwerking van de gegevens van die passagier alleen plaatsvinden als Flix kan bewijzen dat hier gegronde redenen voor zijn, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de passagier, of wanneer de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen door Flix.

Overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de AVG kan de passagier te allen tijde bezwaar maken tegen benadering voor reclamedoeleinden met werking voor de toekomst (bezwaar tegen advertenties in het geval van direct advertising).

Klachtrecht

Indien de passagier van mening is dat de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van zijn gegevens niet heeft voldaan aan de verordeningen inzake gegevensbescherming, kan de passagier een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in relatie tot de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Recht om toestemming in te trekken (indien verstrekt)

De passagier kan de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens op elk moment voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, d.w.z. vóór 25.05.2018.

De passagier kan zijn rechten als betrokken persoon op elk moment jegens de Verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen, met name door gebruik te maken van de contactgegevens die in de onderdelen 1 en 2 hierboven zijn vermeld.

9. Wijziging

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd vanwege de introductie van nieuwe doeleinden en verwerkingsmethoden. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de passagiers naar eigen goeddunken tijdig en op passende wijze informeren over dergelijke wijzigingen.