Privacyverklaring

Voorwoord

Wij, Flix SE, met inbegrip van onze dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als “FlixBus”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) willen u hierbij informeren over de gegevensbescherming bij FlixBus.

De regelgeving inzake gegevensbescherming voor de bescherming van de persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking (wij verwijzen hierna naar u als een betrokkene, evenals “klant”, “gebruiker”, “u” of “betrokkene”) komt voornamelijk voort uit de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening EU 2016/679, hierna “AVG”). Voor zover wij, alleen of samen met anderen, beslissen over de doeleinden en middelen van gegevensverwerking omvat dit voornamelijk de verplichting om u op transparante manier te informeren over het type, het toepassingsgebied, het doeleinde, de duur en de rechtsgrond van de verwerking (zie de artikelen 13 en 14 van de AVG).

Het doeleinde van dit beleid (hierna “privacybeleid” genoemd) is om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ons privacybeleid is modulair opgebouwd. Het bestaat uit één deel met algemene informatie over alle verwerking van persoonsgegevens en situaties op het gebied van verwerking die zich iedere keer wanneer onze website wordt geopend voordoen (paragraaf 1 Algemene informatie) en een speciaal deel, waarvan de inhoud alleen verwijst naar de situatie op het gebied van verwerking die gespecificeerd wordt met de naam van het respectievelijke aanbod of product, in het bijzonder wanneer u onze websites bezoekt, dat hier meer in detail wordt beschreven (paragraaf 2 Bijzondere informatie).

Meer juridische informatie vindt u hier:

Met betrekking tot FlixBus:

Algemene (boekings)voorwaarden

Algemene voorwaarden personenvervoer

Met betrekking tot FlixTrain:

Tariefvoorwaarden van FlixTrain GmbH

Algemene voorwaarden personenvervoer van FlixTrain GmbH

Voor sollicitanten:

Informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten

1.    Algemene informatie

1.1    Definitie van begrippen

Dit privacybeleid is gebaseerd op de volgende begripsomschrijvingen, zoals uiteengezet in artikel 4 van de AVG:

 • persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een persoon is identificeerbaar als hij/zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4, lid 1 van de AVG). De identificeerbaarheid kan ook vastgesteld worden door dergelijke informatie of andere aanvullende kennis aan elkaar te koppelen. Dit hangt niet af van het voorkomen, de vorm of de fysieke belichaming van de informatie (foto’s, video- of geluidsopnamen kunnen ook persoonsgegevens bevatten);
 • verwerking”: elke handeling waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, al dan niet met geautomatiseerde middelen (d.w.z. door technologie ondersteund). Dit omvat met name de verzameling (d.w.z. de verwerving), de registratie, het beheer, het structureren, de opslag, de aanpassing of wijziging, het opvragen, de raadpleging, het gebruik, de bekendmaking door middel van doorzending, de verspreiding of het anderszins beschikbaar stellen, het afstemmen, het combineren, het beperken, het wissen of het vernietigen van persoonsgegevens, evenals de wijziging van de definitie van een doel of doeleinde dat oorspronkelijk werd gebruikt als basis voor gegevensverwerking (artikel 4, punt 2 van de AVG);
 • verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (artikel 4, punt 7 van de AVG);
 • verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, in het bijzonder in overeenstemming met zijn instructies (artikel 4, punt 8 van de AVG);
 • derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken (artikel 4, punt 10 van de AVG);
 • toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt (artikel 4, punt 11 van de AVG).

1.2    Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 4, punt 7 van de AVG) is:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München, Duitsland 
Telefoonnummer: +49 (0)30 300 137 300

E-mail: service@flixbus.nl

Meer informatie over ons bedrijf is te vinden in de Bedrijfsgegevens.

1.3    Contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking

De functionaris voor gegevensverwerking van ons bedrijf staat te allen tijde tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden, en als contactpersoon over het thema gegevensbescherming.

Haar contactgegevens zijn:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München, Duitsland 
E-mail: data.protection@flixbus.com

Voor algemene vragen over FlixBus kunt u een e-mail sturen naar service@flixbus.nl.

1.4    Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als aan ten minste één van de onderstaande rechtsgronden wordt voldaan:

 • artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG: de betrokkene heeft zijn/haar toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking op hem/haar hebben voor een of meer specifieke doeleinden;
 • artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. een wettelijke bewaarplicht);
 • artikel 6, lid 1, onder d) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • artikel 6, lid 1, onder e) van de AVG: als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; of
 • artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de tegengestelde belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen (met name wanneer de betrokkene een kind is).

Voor de verwerking die door ons wordt uitgevoerd, specificeren we de toepasselijke rechtsgrond op grond van paragraaf 2. Verwerking kan ook gebaseerd zijn op meer dan één rechtsgrond.

1.5    Categorieën van ontvangers

Onder bepaalde voorwaarden zenden we uw persoonsgegevens door naar onze dochterondernemingen, of worden, voor zover dat is toegestaan, persoonsgegevens van onze dochterondernemingen aan ons overgedragen.

Net als elk groot bedrijf maken wij ook gebruik van externe dienstverleners in het binnen- en buitenland om onze zakelijke transacties af te handelen, en werken we samen met partnerbedrijven in het binnen- en buitenland. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • vervoerders (u vindt hier een overzicht van de huidige vervoerders),
 • (IT-)dienstverleners,
 • financiële instellingen en betalingsdienstverleners,
 • verkooppartners,
 • leveranciers van klantenservice (intern/extern),
 • winkelexploitanten,
 • beveiligingsbedrijven,
 • (reis)verzekeraars,
 • andere partners die betrokken zijn bij onze bedrijfsactiviteiten (bijv. auditors, banken, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, toezichthoudende autoriteiten, andere partijen die deelnemen aan bedrijfsovernames).

De dienstverleners en partnerbedrijven moeten garanties verstrekken dat ze passende technische en organisatorische maatregelen implementeren die ervoor garant staan dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de rechten van de betrokkenen worden gewaarborgd.

We geven persoonsgegevens door aan openbare instanties en instellingen (bijv. politie, openbare aanklagers, toezichthoudende autoriteiten) als er een overeenkomstige verplichting/toestemming is.

Voor de verwerking die door ons wordt uitgevoerd, specificeren we de categorieën van gegevensontvangers op grond van paragraaf 2.

1.6    Vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

In het kader van onze zakelijke relaties kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met of bekendgemaakt aan derden die zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden, d.w.z. in derde landen.

Voor zover dit noodzakelijk is, zullen wij u in de relevante secties van paragraaf 2 op de hoogte stellen van de respectieve details van de doorgifte naar derde landen in verband met de verwerking die door ons wordt uitgevoerd.

De Europese Commissie verklaart dat sommige derde landen een niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met de EER-norm dankzij zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten kunnen worden gedownload via: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, is het echter mogelijk dat er geen consistent hoog niveau van gegevensbescherming bestaat vanwege een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat gegevensbescherming op gepaste wijze wordt gegarandeerd.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk via bindende bedrijfsregels (aangeduid als “bindende bedrijfsvoorschriften”), standaard contractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten en erkende gedragscodes.

Voor zover dit noodzakelijk is voor uw boeking en de bijbehorende levering en verwerking van vervoersdiensten, is de hiervoor vereiste overdracht van persoonsgegevens naar derde landen toegestaan overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder b) van de AVG.

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking als u meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp wenst.

1.7    Duur van de opslag en het wissen van gegevens

De opslagperiode van de verzamelde persoonsgegevens hangt af van het doeleinde waarvoor we de gegevens verwerken. De gegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is om het beoogde doeleinde te bereiken.

In het geval van verwerking door ons, specificeren we in paragraaf 2 hoe lang de gegevens door ons zullen worden opgeslagen. Als hieronder geen expliciete opslagperiode wordt gespecificeerd, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doeleinde of de rechtsgrond voor de opslag niet langer van toepassing is.

Gegevens kunnen echter gedurende een langere periode worden bewaard in het geval van een (aankomend) juridisch geschil met u, of als andere gerechtelijke procedures worden gestart, of als opslag wordt bepaald door wettelijke bepalingen waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke onderworpen zijn. Als de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven opslagperiode verloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons vereist is en er hiervoor een rechtsgrond bestaat.

1.8    Geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)

We zijn niet van plan om persoonsgegevens die van u zijn verzameld te gebruiken voor processen op basis van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering). Als we deze procedures willen implementeren, zullen we u hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

1.9    Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

We maken het sluiten van overeenkomsten met ons niet in wezenlijke mate afhankelijk van het feit of u ons vooraf persoonsgegevens verstrekt. In principe is er ook geen wettelijke of contractuele verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken; het is echter mogelijk dat we een deel van onze aangeboden diensten slechts in beperkte mate of helemaal niet kunnen leveren als u de gegevens die hiervoor nodig zijn niet verstrekt.

1.10    Wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te geven

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we onderworpen zijn aan een bijzondere wettelijke of juridische verplichting om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, in het bijzonder aan openbare instanties.

1.11    Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te verzamelen, waarbij we rekening houden met de nieuwste technologie, de implementatiekosten en de aard, het toepassingsgebied, de context en het doeleinde van de verwerking, evenals de bestaande risico’s van een gegevensinbreuk (waaronder de waarschijnlijkheid en het effect van een dergelijke gebeurtenis), om de betrokkene te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies of vernietiging, of tegen onbevoegde toegang door derden (we gebruiken bijv. TLS-encryptie voor onze websites). Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd om rekening te houden met technologische ontwikkelingen.

Wij verstrekken u op verzoek graag meer informatie hierover. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking of onze CISO (Chief Information Security Officer [Hoofdverantwoordelijke gegevensverwerking]).

Zijn contactgegevens zijn:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München, Duitsland 
E-mail: it-security@flixbus.com

1.12    Uw rechten

U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw persoonsgegevens op elk moment uitoefenen, met name door contact met ons op te nemen via de in paragraaf 1.2 vermelde contactgegevens. Betrokkenen hebben overeenkomstig de AVG de volgende rechten:

Recht op informatie 
U kunt in overeenstemming met artikel 15 van de AVG informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In uw verzoek om informatie moet u uw vraag zo duidelijk mogelijk formuleren om het voor ons eenvoudiger te maken om de benodigde gegevens samen te stellen. Op verzoek zullen wij u een kopie verstrekken van de gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Houd er rekening mee dat uw recht op informatie onder bepaalde omstandigheden beperkt kan zijn in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

Recht op rectificatie 
Als de informatie die betrekking heeft op u niet (meer) correct is, kunt u om rectificatie vragen in overeenstemming met artikel 16 van de AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken om voltooiing.

Recht op wissing 
U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de AVG. Uw recht op wissing hangt onder andere af van de vraag of de gegevens die op u betrekking hebben nog steeds vereist zijn voor ons om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Recht op beperking van de verwerking 
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking van de gegevens die betrekking op u hebben te eisen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 van de AVG hebt u het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen.

Recht op bezwaar 
In overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van advertenties met werking voor de toekomst, in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de AVG (bezwaar tegen advertenties in het geval van direct marketing).

Recht op beroep 
Als u van mening bent dat we de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd bij het verwerken van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waaraan wij verantwoording moeten afleggen:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach

Recht op het intrekken van toestemming 
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment met werking voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, d.w.z. vóór 25/05/2018.

2.    Bijzondere informatie

2.1    Het bezoeken van onze websites

De informatie over FlixBus en de diensten die wij aanbieden is met name te vinden op https://www.flixbus.nl/ / https://www.flixtrain.com/, met inbegrip van de bijbehorende subpagina’s (hierna gezamenlijk aangeduid als “website” of “websites”). Wanneer u onze websites bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt.

2.1.1    Aanbieding van websites

Bij het gebruik van de websites voor informatiedoeleinden verzamelen, bewaren en verwerken we de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Loggegevens: wanneer u onze websites bezoekt, wordt er een reeks loggegevens (aangeduid als “serverlogbestanden”) opgeslagen op onze webserver. Deze bestaat uit:

 • de pagina van waaruit de pagina is opgevraagd (aangeduid als referrer-URL),
 • de naam en URL van de opgevraagde pagina,
 • de datum en tijd van het toegangsverzoek (in de tijdzone van de server),
 • de versie van de gebruikte webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • het besturingssysteem,
 • het bericht dat bevestigt of de oproep succesvol was (toegangsstatus/http-statuscode),
 • verschil GMT-tijdzone.

Wij maken gebruik van IT-dienstverleners voor de hosting van onze websites en voor statistische evaluaties van de loggegevens.

De loggegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van onze websites te verbeteren, in het bijzonder de stabiliteit en de veiligheid van de verbinding.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om de websites op de juiste manier voor u beschikbaar te maken.

2.1.2    Contactformulieren

Bij het gebruik van contactformulieren worden de gegevens die op deze manier worden verzonden verwerkt (bijv. titel, achternaam en voornaam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres en tijdstip van verzending, onderwerp van het verzoek).

De verwerking van contactgegevens vindt plaats om verzoeken te verwerken, en afhankelijk van de grond en het onderwerp van uw verzoek is ons gerechtvaardigd belang om contactverzoeken te verwerken ofwel de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, als het gaat om een aan een overeenkomst gerelateerd verzoek, ofwel in andere gevallen op de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

We gebruiken leveranciers van klantenservice voor taakverwerking om verzoeken te beantwoorden die via onze contactformulieren worden ingediend.

Daarnaast slaan we de gegevens van het contactformulier en het respectieve IP-adres op om te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren, om de naleving en documentatie van wettelijke verplichtingen te garanderen, om elk mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verduidelijken en om de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder c) of f) van de AVG.

2.1.3    Boeking, levering en verwerking van vervoersdiensten

Bij het boeken van tickets voor vervoersdiensten verzamelen, bewaren en verwerken we de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • e-mailadres,
 • achternaam en voornaam,
 • verbindingsgegevens,
 • betalingsgegevens,
 • geboortedatum (voor vervoersdiensten waarvoor kinderen een speciale prijs hebben),
 • toestemming voor de respectieve algemene voorwaarden,
 • informatie over vooraf gereserveerde stoelen,
 • gegevens over bagage,
 • taal van het boekingsdomein,
 • boekingskanaal (web of app).

U hebt ook de mogelijkheid om een telefoonnummer op te geven in geval van vertragingen of wijzigingen in het reisschema van uw reis (optioneel).

Deze gegevens worden verwerkt voor de boeking, levering en verwerking van vervoersdiensten, waaronder klantenservice, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) of c) van de AVG.

We gebruiken sommige van deze gegevens ook voor productaanbevelingen, zie paragraaf 2.1.4, voor de nieuwsbrief, zie paragraaf 2.1.5 en voor het klantaccount, zie paragraaf 2.1.6.

Bij het boeken van tickets voor internationale vervoersdiensten worden ook de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld, afhankelijk van de plaats van vertrek en aankomst:

 • informatie over geslacht,
 • identiteitsdocument, paspoort of ID-nummer.

Deze gegevens worden verwerkt voor de boeking, levering en verwerking van vervoersdiensten, waaronder klantenservice, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We geven de bovengenoemde gegevens door aan de respectievelijke vervoerder of vervoerders, evenals aan openbare instanties indien een dergelijke verplichting/toestemming bestaat.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) of c) van de AVG.

De noodzakelijke betalingsgegevens worden verzonden naar een leverancier voor betalingsdiensten voor de veilige verwerking van de betalingen die door u zijn geïnitieerd.

Onze leveranciers voor betalingsdiensten zijn:

Leveranciers voor betalingsdienstenPayment options
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Netherlands 
Privacybeleid: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Creditcard 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBOEL 
Privacybeleid: 
https://payu.in/privacy-policy
Credit Card
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 München 
Privacybeleid: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg 
Privacybeleid: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
Privacybeleid:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) of f) van de AVG.

Voor bepaalde boekingen maken we ook gebruik van de technologieën en diensten van Distribusion Technologies GmbH als verwerkers (Wattstrasse 10, 13355 Berlijn, telefoon: +49 30-3465507-50, e-mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Productaanbeveling

Voor zover toegestaan, kunnen we het e-mailadres dat we hebben ontvangen in verband met de boekings- of vervoersdienst gebruiken om u regelmatig aanbiedingen per e-mail te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die al zijn gekocht.

We maken gebruik van externe leveranciers van klantenservice als verwerkers om productaanbevelingen te verzenden.

U ontvangt deze productaanbevelingen van ons ongeacht of u zich hebt aangemeld voor een nieuwsbrief of per e-mail uw toestemming hebt gegeven voor marketingcommunicatie. We willen u op deze manier informatie verstrekken over producten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op basis van uw recente aankopen bij ons.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, en ons gerechtvaardigd belang is om u te informeren over ons productassortiment en u bepaalde producten aan te bevelen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel door de afmeldlink van de productaanbeveling te gebruiken, of door een bericht te sturen naar unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Nieuwsbrief

Als u zich ook registreert voor de nieuwsbrief via onze registratielink, vragen wij u om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens (e-mailadres, voor- en achternaam, woonplaats) om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen.

Als onderdeel van uw aanmelding voor de nieuwsbrief, verkrijgen we ook uw toestemming om de inhoud van onze nieuwsbrief te personaliseren op basis van uw behoeften en interesses.

Om u voor onze nieuwsbrief te registreren, maken we gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat we, nadat u zich hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie na één maand geblokkeerd en automatisch gewist.

De nieuwsbrief kan betrekking hebben op alle goederen, diensten, producten, aanbiedingen en promoties die door de verwerkingsverantwoordelijke (paragraaf 1.2) en/of door aan de verwerkingsverantwoordelijke gelieerde bedrijven of door partnerbedrijven worden verstrekt.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Daarnaast bewaren we de IP-adressen die u gebruikt en de tijdstippen van registratie en bevestiging. Het doeleinde van de procedure is om te bewijzen dat u geregistreerd bent en, indien nodig, om elk mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verklaren. Als we uw persoonsgegevens voor dit doel verwerken, wordt dit gedaan op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de naleving en documentatie van wettelijke vereisten te garanderen.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, en ons gerechtvaardigd belang is om de toestemming te kunnen aantonen.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door de afmeldlink van de nieuwsbrief te gebruiken, of door een bericht te sturen naar unsubscribe@flixbus.com. De wettigheid van eerder uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten blijft onaangetast door de intrekking.

We maken gebruik van externe IT-dienstverleners die optreden als verwerkers om de nieuwsbrief te verspreiden.

2.1.6    Klantaccount

U hebt de mogelijkheid om een persoonlijke klantaccount bij ons aan te maken. In het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van de klantaccount kunt u uw boekingen op een eenvoudige manier beheren en uw gegevens opslaan voor toekomstige reizen.

Om een klantaccount te kunnen aanmaken, wordt de volgende verplichte informatie verzameld:

 • e-mailadres,
 • voor- en achternaam,
 • wachtwoord (zelf gekozen).

We gebruiken deze gegevens om uw klantaccount te beheren en om facturen aan te maken.

Daarnaast kunt u ook een mobiel telefoonnummer invoeren in uw klantaccount, zodat we contact met u kunnen opnemen in geval van vertraging of een wijziging in de route van uw reis (optioneel).

U kunt er ook voor kiezen om de volgende aanvullende gegevens te bewaren in uw klantaccount (optioneel):

 • titel,
 • geboortedatum,
 • adres (postcode, plaats en land),
 • betaalmethoden.

Deze gegevens worden gebruikt om uw klantaccount te beheren en om facturen uit te geven, en ze kunnen ook worden gebruikt om gepersonaliseerde productaanbevelingen te verzenden (paragraaf 2.1.4) en, als u zich hiervoor hebt aangemeld, om nieuwsbrieven te verzenden (paragraaf 2.1.5).

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder a), b) of f) van de AVG.

Als u uw toestemming hebt gegeven, worden er zogenaamde permanente cookies opgeslagen op uw apparaat met de functie “aangemeld blijven”. Het doeleinde hiervan is ervoor te zorgen dat u niet opnieuw hoeft in te loggen wanneer u op een later moment onze website bezoekt. Deze functie is niet beschikbaar voor u als u de opslag van dergelijke cookies in uw browserinstellingen hebt gedeactiveerd.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

U kunt de klantaccount, en dus ook uw opgeslagen persoonsgegevens, op elk moment bijwerken of verwijderen in uw persoonlijke klantaccount.

2.1.7   Gebruik van cookies, plug-ins en andere diensten

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er op uw terminal informatie opgeslagen in de vorm van een cookie (klein tekstbestand). Het slaat informatie op over hoe u gebruikmaakt van de website (identificatie-ID, datum van bezoek, enz.). Door het gebruik van cookies maken we het voor u eenvoudiger om onze website met verschillende servicefuncties (zoals de herkenning van eerdere bezoeken) te gebruiken, zodat we onze website vervolgens beter kunnen aanpassen aan uw behoeften.

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om u de specifieke functionaliteiten van onze websites ter beschikking te stellen, deze te verbeteren en de veiligheid en integriteit van onze websites te waarborgen.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen en reeds bestaande cookies verwijderen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. In de meeste browsers biedt de helpfunctie uitleg over hoe u deze instellingen kunt aanpassen. Als u echter geen cookies accepteert, kunnen de servicefuncties van het internetaanbod worden belemmerd. We raden u daarom ook aan de cookiefunctie ingeschakeld te laten.

Uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in verschillende browsers vindt u op de volgende websites: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U kunt hier ook informatie vinden over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen, evenals algemene informatie over cookies. We maken gebruik van verschillende soorten cookies:

Tijdelijke cookies, ook wel in-memory cookies of “sessiecookies” genoemd, zijn cookies die worden verwijderd nadat u onze website verlaat en de browser sluit. Deze cookies slaan gewoonlijk bijvoorbeeld taalinstellingen of de inhoud van de bestelling op.

Permanente of langdurige cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Dit maakt het mogelijk bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus of ingevoerde zoektermen op te slaan. Wij gebruiken dergelijke cookies onder meer om het bereik te meten of voor marketingdoeleinden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt deze cookies echter op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Naast eigen cookies (de zogenaamde “first-party cookies”) die we instellen als verwerkingsverantwoordelijken voor gegevensverwerking, worden er ook externe cookies (“third-party cookies”) gebruikt die door andere leveranciers worden aangeboden.

In het kader van het toestemmingsbeheer (toestemmingsbanner) geven wij u de mogelijkheid om te kiezen tussen het gebruik van cookies en het gebruik van vergelijkbare technologieën. U vindt hier een gedetailleerd overzicht met uitgebreide informatie over de gebruikte diensten en toegang tot uw toestemmingsinstellingen, waaronder de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

2.1.8 Machine Learning en dynamische aanpassing van website/app

We gebruiken machine learning om onze processen te optimaliseren en te automatiseren. Dit houdt in dat aan een systeem besluitvormingslogica wordt aangeleerd op basis van gebruiksscenario’s. Het systeem leert dan van het verleden en kan algoritmen gebruiken om statistische modellen te ontwikkelen die in de toekomst op soortgelijke taken kunnen worden toegepast.

Zo gebruiken we machine learning in een beveiligd en ‘hashed’ model om snel en eenvoudig reisaanbiedingen op maat voor u te genereren. Voor dit doel gebruiken we frameworkgegevens, in het bijzonder de gebruikers-ID, de bijbehorende reis- en zoekgeschiedenis en het IP-adres. 

Daarnaast gebruiken we gegevens om onze website en app automatisch aan te passen om u de best mogelijke ervaring te bieden. We kunnen bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis gebruiken om u aanvullende diensten aan te bieden (bijv. het toevoegen van een stoelreservering, het kopen van extra bagage enz.) of om uw gebruikerservaringen te verbeteren (als u bijvoorbeeld binnenkort een reis gepland hebt, kunnen we u wijzen op de realtime tracking van uw bus).

Voor dit doel gebruiken we, naast de hierboven vermelde frameworkgegevens, ook de aankoopgeschiedenis en contactmomenten met de klantenservice van Flix. De gegevens worden ‘salted’ en ‘hashed’ om een extra beschermingslaag te bieden.

We baseren deze verwerking op ons legitieme belang op grond van Art. 6 lid 1 (f) van de AVG, omdat we er een economisch belang bij hebben om u de meest geschikte ervaring te bieden. U profiteert hier ook van, omdat u in plaats van een standaardaanbeveling een reisaanbod ontvangt dat is afgestemd op uw behoeften, of omdat we u doorverwijzen naar diensten die uw ervaringen voor, tijdens en na de reis kunnen verbeteren.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van machine learning of dynamische aanpassing van website/app, kunt u dit op elk moment doen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen door bezwaar te maken via het volgende e-mailadres: data.protection@flixbus.com. Houd er rekening mee dat u dan alleen standaarddiensten zult ontvangen.

2.1.9 Fraudepreventie

Om frauduleuze boekingen te voorkomen, verwerken we ordergerelateerde gegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adres, naam en e-mailadres.

Dit is rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons legitieme belang is voorkomen dat we het slachtoffer worden van fraude en als gevolg hiervan financiële verliezen lijden.

In individuele gevallen kan er na de boeking op basis van geautomatiseerde besluitvorming een annulering plaatsvinden. De logica hierachter is gebaseerd op een reeks interne algoritmen. Die verwerken relevante datapunten en geven scores op grond van overeenkomsten met verschillende frauduleuze patronen, of ze vergelijken de datapunten met drempelwaarden en waarden die kenmerkend zijn voor frauduleuze patronen, om zo frauduleuze boekingen te detecteren. Als u dit besluit wilt betwisten, uw eigen standpunt kenbaar wilt maken, of menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke verlangt, neem dan contact op met data.protection@flixbus.com.

2.2    Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons op uw eigen initiatief verstrekt. Hierbij gaat het om de gegevens die u ons bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of brief verstrekt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen of voor het doeleinde waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld voor het verwerken van uw verzoeken, technische administratie of klantenadministratie.

Deze gegevens (waaronder informatie over communicatiemiddelen zoals e-mailadres en telefoonnummer) worden op vrijwillige basis verstrekt. We gebruiken de gegevens om uw vraag te verwerken, om indien nodig te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en voor administratieve doeleinden.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b), c) of f) van de AVG. 
In het geval van een telefonisch verzoek worden uw gegevens ook verwerkt via telefonische applicaties en gedeeltelijk via een spraakdialoogsysteem om ons te ondersteunen bij de distributie en verwerking van verzoeken.

Voor onze klantenservice gebruiken we externe leveranciers voor klantenservice als verwerkers.

2.3    Aanwezigheid op sociale media

We zijn aanwezig op sociale media (momenteel op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). Voor zover we controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zorgen we ervoor dat de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Naast ons zijn de volgende aanbieders verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het bedrijf in de zin van de AVG en andere regelgeving inzake gegevensbescherming:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland)

We willen erop wijzen dat uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is effectieve informatie en communicatie.

Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot onze zakelijke aanwezigheid op sociale media vindt u hier:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/ 
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Melding op Speakout@Flix (klokkenluidersportaal)

Wanneer u contact met ons opneemt via ons klokkenluidersportaal “Speakout@Flix”, verzamelen we de persoonsgegevens die u op eigen initiatief verstrekt (bijv. naam en e-mailadres). U kunt een melding doen via het webportaal of telefonisch. 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw melding te verwerken en voor mogelijke interne onderzoeken die na uw melding worden uitgevoerd.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Uw gegevens worden vrijwillig verstrekt en u kunt alle meldingen anoniem doen. 

Volgens artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens over te dragen aan overheidsinstanties indien daarom wordt gevraagd. 

Ons webportaal maakt gebruik van een externe dienstverlener (Convercent, Inc.) als verwerker.