Privacybeleid voor de app

In dit beleid (hierna “privacybeleid”) leert u hoe uw gegevens worden verwerkt en welke privacyrechten u hebt wanneer u gebruikmaakt van de Flixbus: busreizen door Europa-app (hierna ook de “app” genoemd) van FlixBus.

Meer juridische informatie vindt u hier:

Algemene boekingsvoorwaarden
Algemene vervoersvoorwaarden

1.    Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 4, lid 7 van de AVG) is:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München, Duitsland
Telefoonnummer: +49 (0)30 300 137 300
E-mailadres: service@flixbus.de 
Meer informatie over ons bedrijf is te vinden in de juridische kennisgeving

2.    Contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking

De functionaris voor gegevensverwerking van ons bedrijf staat te allen tijde tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden, en als contactpersoon over het thema gegevensbescherming:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München, Duitsland
E-mailadres: data.protection@flixbus.com
Voor algemene vragen over FlixBus kunt u een e-mail sturen naar service@flixbus.de.

3.    Rechtsgrond voor gegevensverwerking 

De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als aan ten minste één van de onderstaande rechtsgronden wordt voldaan:

 • artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG: de betrokkene heeft zijn/haar toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking op hem/haar hebben voor een of meer specifieke doeleinden;
 • artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. een wettelijke bewaarplicht);
 • artikel 6, lid 1, onder d) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • artikel 6, lid 1, onder e) van de AVG: als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, of;
 • artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de tegengestelde belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen (met name wanneer de betrokkene een kind is). 

Voor de verwerking die door ons wordt uitgevoerd, specificeren we de toepasselijke rechtsgrond op grond van paragraaf 12. Verwerking kan ook gebaseerd zijn op meer dan één rechtsgrond.

4.    Categorieën van ontvangers

Onder bepaalde voorwaarden versturen we uw persoonsgegevens door naar onze dochterondernemingen, of worden, voor zover dat is toegestaan, persoonsgegevens van onze dochterondernemingen naar ons doorgegeven.

Net als elk groot bedrijf maken wij ook gebruik van externe dienstverleners in het binnen- en buitenland om onze zakelijke transacties af te handelen, en werken we samen met partnerbedrijven in het binnen- en buitenland. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • vervoerders (u vindt hier een overzicht van de huidige vervoerders)
 • (IT-)dienstverleners
 • financiële instellingen en betalingsdienstverleners
 • verkooppartners
 • leveranciers van klantenservice (intern/extern)
 • winkelexploitanten
 • beveiligingsbedrijven
 • (reis)verzekeraars
 • andere partners die betrokken zijn bij onze bedrijfsactiviteiten (bijv. auditors, banken, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, toezichthoudende autoriteiten, andere partijen die deelnemen aan bedrijfsovernames)

De dienstverleners en partnerbedrijven moeten garanties verstrekken dat ze passende technische en organisatorische maatregelen implementeren die ervoor garant staan dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de rechten van de betrokkenen worden gewaarborgd.

We geven persoonsgegevens door aan openbare instanties en instellingen (bijv. politie, openbare aanklagers, toezichthoudende autoriteiten) als er een overeenkomstige verplichting/toestemming is.

Voor de verwerking die door ons wordt uitgevoerd, specificeren we de categorieën van gegevensontvangers op grond van paragraaf 12.

5.    Vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

In het kader van onze zakelijke relaties kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met of bekendgemaakt aan derden die zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden, d.w.z. in derde landen. 

Voor zover dit noodzakelijk is, zullen wij u op de hoogte stellen van de respectievelijke detailgegevens van de doorgifte naar derde landen in verband met de verwerking die door ons wordt uitgevoerd. 

De Europese Commissie verklaart dat sommige derde landen een niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met de EER-norm dankzij zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten kunnen worden gedownload via: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, is het echter mogelijk dat er geen consistent hoog niveau van gegevensbescherming bestaat vanwege een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat gegevensbescherming op gepaste wijze wordt gegarandeerd. 

Dit is bijvoorbeeld mogelijk via bindende bedrijfsregels (aangeduid als “bindende bedrijfsvoorschriften”), standaard contractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten en erkende gedragscodes.

Voor zover dit noodzakelijk is voor uw boeking en de bijbehorende levering en verwerking van vervoersdiensten, is de hiervoor vereiste overdracht van persoonsgegevens naar derde landen toegestaan overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder b) van de AVG.

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking als u meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp wenst.

6.    Opslagperiode en verwijdering van gegevens

De opslagperiode van de verzamelde persoonsgegevens hangt af van het doeleinde waarvoor we de gegevens verwerken. De gegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is om het beoogde doeleinde te bereiken. 

In het geval van verwerking door ons, specificeren we hoelang de gegevens door ons zullen worden opgeslagen. Als hieronder geen expliciete opslagperiode wordt gespecificeerd, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doeleinde of de rechtsgrond voor de opslag niet langer van toepassing is. 

Gegevens kunnen echter gedurende een langere periode worden bewaard in het geval van een (aankomend) juridisch geschil met u, of als andere gerechtelijke procedures worden gestart, of als opslag wordt bepaald door wettelijke bepalingen waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke onderworpen zijn. Als de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven opslagperiode verloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons vereist is en er hiervoor een rechtsgrond bestaat

7.    Geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)

We zijn niet van plan om persoonsgegevens die van u zijn verzameld te gebruiken voor processen op basis van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering). Als we deze procedures willen implementeren, zullen we u hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8.    Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

We maken het sluiten van overeenkomsten met ons niet in wezenlijke mate afhankelijk van het feit of u ons vooraf persoonsgegevens verstrekt. In principe is er ook geen wettelijke of contractuele verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken; het is echter mogelijk dat we een deel van onze aangeboden diensten slechts in beperkte mate of helemaal niet kunnen leveren als u de gegevens die hiervoor nodig zijn niet verstrekt. 

9.    Wettelijke plicht om bepaalde gegevens door te geven

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we onderworpen zijn aan een bijzondere wettelijke of juridische verplichting om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, in het bijzonder aan openbare instanties.

10.    Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk(e) of volledig(e) verlies of vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden, waarbij we rekening houden met de nieuwste technologie, de implementatiekosten en de aard, het toepassingsgebied, de context en het doeleinde van de verwerking, evenals de bestaande risico’s van een gegevensinbreuk (waaronder de waarschijnlijkheid en het effect van een dergelijke gebeurtenis) voor de betrokkene. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd om rekening te houden met technologische ontwikkelingen.

Wij verstrekken u op verzoek graag meer informatie hierover. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking of onze CISO (Chief Information Security Officer.

Zijn contactgegevens zijn:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München, Duitsland
E-mailadres: it-security@flixbus.com

11.    Uw rechten

U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw persoonsgegevens op elk moment uitoefenen, met name door contact met ons op te nemen via de in paragraaf 1 vermelde contactgegevens. Betrokkenen hebben overeenkomstig de AVG de volgende rechten:

Recht op informatie
U kunt in overeenstemming met artikel 15 van de AVG informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In uw verzoek om informatie moet u uw vraag zo duidelijk mogelijk formuleren om het voor ons eenvoudiger te maken om de benodigde gegevens samen te stellen. Op verzoek zullen wij u een kopie verstrekken van de gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Houd er rekening mee dat uw recht op informatie onder bepaalde omstandigheden beperkt kan zijn in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

Recht op rectificatie
Als de informatie die betrekking heeft op u niet (meer) correct is, kunt u om rectificatie vragen in overeenstemming met artikel 16 van de AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken om voltooiing.

Recht op wissing
U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de AVG. Uw recht op wissing hangt onder andere af van de vraag of de gegevens die op u betrekking hebben nog steeds vereist zijn voor ons om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Recht op beperking van de verwerking
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking van de gegevens die betrekking op u hebben te eisen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 van de AVG hebt u het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen.

Recht op bezwaar
In overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van advertenties met werking voor de toekomst, in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de AVG (bezwaar tegen advertenties in het geval van direct marketing).

Recht op beroep
Als u van mening bent dat we de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd bij het verwerken van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming onder wier bevoegdheid wij vallen: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarian State Office for Data Protection Supervision], Promenade 18, 91522 Ansbach, Duitsland

Recht op het intrekken van toestemming
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment voor toekomstige ingang intrekken. Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, d.w.z. vóór 25-05-2018.

12.    Gebruik van de app

Met behulp van de app kunt u vervoersdiensten boeken en beheren. We verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens bij het installeren en gebruiken van de app.

12.1    Beschikbaarstelling van de app

Om technische redenen is een gegevensuitwisseling tussen de app en ons serversysteem noodzakelijk om u de app voor gebruik ter beschikking te kunnen stellen en om de stabiliteit en veiligheid van de app te kunnen garanderen. De volgende gegevens worden in het kader van dit doeleinde verwerkt:
Toegangsgegevens, die bestaan uit:

•    IP-adres
•    Datum en tijd van het verzoek
•    Tijdzoneverschil  met Greenwich Mean Time (GMT)
•    Inhoud van het verzoek 
•    Toegangsstatus/HTTP-statuscode
•    Gegevensvolume dat in elk geval wordt overgedragen
•    Website waarvan het verzoek afkomstig is
•    Browser
•    Besturingssysteem en de bijbehorende interface
•    Taal en versie van de app
•    Naam van uw mobiele apparaat
•    Taal, regio en versie van het mobiele apparaat
•    Reclame-identificatiecode (optioneel)

We gebruiken IT-dienstverleners voor in opdracht gegeven gegevensverwerking voor het hosten van de app en voor statistische evaluaties van de toegangsgegevens.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om de websites op de juiste manier voor u beschikbaar te maken.

12.2    Toegangsautorisaties

De app heeft toegang nodig tot verschillende functies en interfaces van uw mobiele apparaat. Dat kan alleen als u de app bepaalde toegangsautorisaties geeft. Het autorisatiesysteem is afhankelijk van de specificaties van uw besturingssysteem. Individuele machtigingen kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd tot machtigingscategorieën op uw mobiele apparaat, waarbij u alleen kunt instemmen met de machtigingscategorie als geheel. 

Houd er rekening mee dat zonder de autorisaties waar de app u om verzoekt er slechts van een beperkt aantal app-functies gebruik kan worden gemaakt.

12.2.1    Toegangsautorisaties (alle mobiele apparaten)

De app moet verbinding kunnen maken met het internet om gegevens met het serversysteem uit te kunnen wisselen.
De ontvangst van achtergrondmeldingen moet worden geactiveerd om informatie over de boekingen up-to-date te houden.
Als u de juiste toegangsautorisatie verleent, worden uw locatiegegevens op uw mobiele apparaat tijdens de reis op de achtergrond verwerkt (optioneel), zodat de app u kan voorzien van essentiële reisinformatie (aankomsttijden, overstapopties enz.).

12.2.2    Locatiegegevens (alle mobiele apparaten)

De app kan u informeren wanneer u uw bestemming/overstapstation nadert. Dit vereist dat de app toegang heeft tot de locatiegegevens van uw apparaat en daarvoor is uw toestemming nodig. U kunt dit doen door de app op uw apparaat toestemming te geven voor toegang tot de geografische locatie van uw apparaat. U kunt uw toestemming op elk moment in de toekomst intrekken. U kunt dit doen in de instellingen van uw apparaat door de toestemming voor de app om toegang te krijgen tot de locatiegegevens van uw apparaat in te trekken.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Artikel 25, li  1 van de TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia]).

12.2.3    Android

Als u een mobiel apparaat gebruikt met het Android-besturingssysteem, kunt u de toegang tot uw agenda activeren om boekingen toe te voegen aan uw agenda (optioneel).

12.2.4    Apple iOS

Als u een mobiel apparaat met het Apple iOS-besturingssysteem gebruikt, kunt u de ontvangst van meldingen (pushmeldingen) activeren (optioneel). 

12.3    Contactformulieren

Bij het gebruik van contactformulieren worden de gegevens die op deze manier worden verzonden verwerkt (bijv. titel, achternaam en voornaam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres en tijdstip van verzending, onderwerp van het verzoek).

De verwerking van contactformuliergegevens vindt plaats om verzoeken te verwerken, en afhankelijk van de grond en het onderwerp van uw verzoek is ons gerechtvaardigd belang om contactverzoeken te verwerken ofwel de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, als het gaat om een aan een overeenkomst gerelateerd verzoek, ofwel in andere gevallen op de rechtsgrond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

We gebruiken leveranciers van klantenservice voor taakverwerking om verzoeken te beantwoorden die via onze contactformulieren worden ingediend.

Daarnaast slaan we de gegevens van het contactformulier en het respectieve IP-adres op om te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren, om de naleving en documentatie van wettelijke verplichtingen te garanderen, om elk mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verduidelijken en om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. 

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder c) of f) van de AVG.

12.4    Het boeken, uitvoeren en verwerken van vervoersdiensten

Bij het boeken van tickets voor vervoersdiensten verzamelen, bewaren en verwerken we de volgende categorieën van persoonsgegevens:

•    E-mailadres
•    Achternaam en voorna(a)m(en)
•    Factuuradres en fiscaal nummer (optioneel)
•    Verbindingsgegevens
•    Betalingsgegevens/-methode
•    Geboortedatum 
•    Telefoonnummer
•    Toestemming voor de desbetreffende algemene voorwaarden 
•    Toestemming om de nieuwsbrief toegestuurd te krijgen (optioneel)
•    Informatie over vooraf gereserveerde stoelen
•    Gegevens over bagage
•    Taal van uw mobiele apparaat 
•    Boekingskanaal (web of app)
•    CO2-donatie (optioneel)

U hebt ook de mogelijkheid om een telefoonnummer op te geven in geval van vertragingen of wijzigingen in het reisschema van uw reis (optioneel).

Deze gegevens worden verwerkt voor de boeking, levering en verwerking van vervoersdiensten, waaronder klantenservice, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) of c) van de AVG.

We gebruiken sommige van deze gegevens ook voor productaanbevelingen (zie paragraaf 12.5), voor de nieuwsbrief (zie paragraaf 12.6) en voor het klantaccount (Android) (zie paragraaf 12.7).

Bij het boeken van tickets voor internationale vervoersdiensten worden ook de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld, afhankelijk van de plaats van vertrek en aankomst:

•    Informatie over geslacht
•    Nationaliteit
•    ID-kaart, paspoort, geboorteakte of ID-nummer
•    Informatie in verband met maatregelen om de COVID-19-pandemie (coronavirus) te beheersen (zie voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.flixbus.nl/privacyverklaring-covid-19)

Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de boeking, levering en verwerking van vervoersdiensten en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen onder de nationale wetgeving op de plaats van vertrek en aankomst. 

We geven de bovengenoemde gegevens door aan de respectievelijke vervoerder of vervoerders, evenals aan openbare instanties indien een dergelijke verplichting/toestemming bestaat.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) of c) van de AVG.

De noodzakelijke betalingsgegevens worden verzonden naar een leverancier voor betalingsdiensten voor de veilige verwerking van de betalingen die door u zijn geïnitieerd.

Onze leveranciers voor betalingsdiensten zijn:

Leveranciers voor betalingsdiensten Betalingsopties

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam
Privacybeleid:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Creditcard
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Nr.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBOEL
Privacybeleid:
https://payu.in/privacy-policy
Creditcard
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Automatische incasso
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxemburg
Privacybeleid:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) of f) van de AVG.

12.5    Aanbeveling van producten

Voor zover toegestaan, kunnen we het e-mailadres gebruiken dat we hebben ontvangen in verband met de boekings- of vervoersdienst om u regelmatig aanbiedingen per e-mail te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die al zijn gekocht.

We maken gebruik van externe leveranciers van klantenservice als verwerkers om productaanbevelingen te verzenden.

U ontvangt deze productaanbevelingen van ons ongeacht of u zich hebt aangemeld voor een nieuwsbrief of per e-mail uw toestemming hebt gegeven voor marketingcommunicatie. We willen u op deze manier informatie verstrekken over producten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op basis van uw recente aankopen bij ons.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, en ons gerechtvaardigd belang is om u te informeren over ons productassortiment en u bepaalde producten aan te bevelen. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel door de afmeldlink van de productaanbeveling te gebruiken of door een bericht te sturen naar unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Nieuwsbrief

Als u zich ook registreert voor de nieuwsbrief via onze registratielink, vragen wij u om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens (e-mailadres, voor- en achternaam, woonplaats) om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen. 

Als onderdeel van uw aanmelding voor de nieuwsbrief, verkrijgen we ook uw toestemming om de inhoud van onze nieuwsbrief te personaliseren op basis van uw behoeften en interesses.

Om u voor onze nieuwsbrief te registreren, maken we gebruik van de dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat we, nadat u zich hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie na één maand geblokkeerd en automatisch gewist.

De nieuwsbrief kan betrekking hebben op alle goederen, diensten, producten, aanbiedingen en promoties die door de verwerkingsverantwoordelijke (paragraaf 1) en/of door aan de verwerkingsverantwoordelijke gelieerde bedrijven of door partnerbedrijven worden verstrekt. 

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Daarnaast bewaren we de IP-adressen die u gebruikt en de tijdstippen van registratie en bevestiging. Het doeleinde van de procedure is om te bewijzen dat u geregistreerd bent en, indien nodig, om elk mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verklaren. Als we uw persoonsgegevens voor dit doel verwerken, wordt dit gedaan op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de naleving en documentatie van wettelijke vereisten te garanderen. 

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, en ons gerechtvaardigd belang is om de toestemming te kunnen aantonen.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door de afmeldlink van de nieuwsbrief te gebruiken of door een bericht te sturen naar unsubscribe@flixbus.com. De wettigheid van eerder uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten blijft onaangetast door de intrekking.

We maken gebruik van externe IT-dienstverleners die optreden als verwerkers om de nieuwsbrief te verspreiden.

12.7    Cookies en soortgelijke technologieën

De app maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. 

Naast eigen cookies (“eerstepartijcookies”) die we als verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking instellen, worden er ook externe cookies (“derdepartijcookies”) gebruikt die door andere leveranciers worden aangeboden. 

In het kader van het toestemmingsbeheer (toestemmingsbanner) geven wij u de mogelijkheid om te kiezen tussen het gebruik van cookies en het gebruik van vergelijkbare technologieën. 

In de instellingen van de app vindt u een gedetailleerd overzicht met uitgebreide informatie over de gebruikte diensten en toegang tot uw toestemmingsinstellingen, waaronder de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

12.8    Fraudepreventie

Om frauduleuze boekingen te voorkomen, verwerken we ordergerelateerde gegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adres, naam en e-mailadres.

Dit is rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons legitieme belang is voorkomen dat we het slachtoffer worden van fraude en als gevolg hiervan financiële verliezen lijden.

In individuele gevallen kan er na de boeking op basis van geautomatiseerde besluitvorming een annulering plaatsvinden. De logica hierachter is gebaseerd op een reeks interne algoritmen. Die verwerken relevante datapunten en geven scores op grond van overeenkomsten met verschillende frauduleuze patronen, of ze vergelijken de datapunten met drempelwaarden en waarden die kenmerkend zijn voor frauduleuze patronen, om zo frauduleuze boekingen te detecteren. Als u dit besluit wilt betwisten, uw eigen standpunt kenbaar wilt maken, of menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke verlangt, neem dan contact op met data.protection@flixbus.com.

12.9    Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons op uw eigen initiatief verstrekt. Hierbij gaat het om de gegevens die u ons bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of brief verstrekt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen of voor het doeleinde waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld voor het verwerken van uw verzoeken, technische administratie of klantenadministratie.

Deze gegevens (waaronder informatie over communicatiemiddelen zoals e-mailadres en telefoonnummer) worden op vrijwillige basis verstrekt. We gebruiken de gegevens om uw vraag te verwerken, om indien nodig te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor administratieve doeleinden.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b), c) of f) van de AVG.

In het geval van een telefonisch verzoek worden uw gegevens ook verwerkt via telefonische applicaties en gedeeltelijk via een spraakdialoogsysteem om ons te ondersteunen bij de distributie en verwerking van verzoeken. 

Voor onze klantenservice gebruiken we externe leveranciers voor klantenservice als verwerkers.

12.10    Aanwezigheid op sociale media

We zijn aanwezig op sociale media (momenteel op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter). Voor zover we controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zorgen we ervoor dat de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. 

Naast ons zijn de volgende aanbieders verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het bedrijf in de zin van de AVG en andere regelgeving inzake gegevensbescherming:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

We willen erop wijzen dat uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is effectieve informatie en communicatie.

Meer informatie over privacyrechten met betrekking tot onze zakelijke aanwezigheid op sociale media vindt u hier:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Versiedatum: 24-11-2023