Als je deze website niet kunt openen, bel dan naar de +31 (0) 858 881 843 of gebruik de Google Assistent-app van FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Informatie over de gegevensverwerking

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 679/2016 van de EU (hierna aangeduid als “Privacybeleid”) wordt de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die reizen tijdens de COVID-19-pandemie (coronavirus) hieronder verstrekt.
 

1) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is FlixMobility GmbH (hierna aangeduid als “FlixBus”), met statutaire zetel te Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, vertegenwoordigd door de CEO’s André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert (hierna aangeduid als “Verwerkingsverantwoordelijke”).

U kunt contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: servizioclienti@flixbus.it.

Overeenkomstig art. 37 van het Privacybeleid heeft FlixBus een verantwoordelijke voor gegevensbescherming benoemd (functionaris voor gegevensverwerking - “FG”), die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: data.protection@flixbus.com; adres: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland.
 

2) SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

In navolging met de doelen en manieren die zijn omschreven in het onderhavig beleid, verwijst verwerkte gegevens naar:

2.1 informatie die door de passagiers wordt verstrekt middels de zelfcertificering die is ingevuld en die wordt verwerkt wanneer het ticket wordt gekocht, met inachtneming van het volgende:

a) Passagiers zijn niet besmet met COVID-19 en hoeven zich ook niet te houden aan een verplichte quarantaineperiode van ten minste 14 dagen;

b) Passagiers hebben geen last van symptomen die verband houden met COVID-19, zoals een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5 °C, hoesten of een verkoudheid, en ze hebben in de afgelopen 14 dagen geen contact gehad met mensen die met COVID-19 zijn besmet;

c) Passagiers verbinden zich ertoe om de reis te staken en de verantwoordelijke gezondheidsinstantie op de hoogte te stellen wanneer een van de bovengenoemde symptomen zich voordoet vóór vertrek of binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming.

2.2 in het geval van bestellingen met twee of meer tickets, de informatie verstrekt door passagiers middels zelfcertificering die is ingevuld tijdens de aankoop van het ticket en tijdens het gebruiken van het ticket om met FlixBus te reizen met inachtneming van het volgende: indien passagiers in dezelfde woning wonen of als ze familie zijn of als ze een stabiele privérelatie hebben (zelfde voorbeeld: echtelieden, samenwonende partners, niet samenwonend maar regelmatig samenkomen, mensen die niet aan elkaar zijn verwant maar op dezelfde plek samenkomen of sociale leefgewoonten delen).
 

3) DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Het enige doel van de verwerking van persoonsgegevens is het voorkomen van besmettingen met COVID-19, in overeenstemming met de richtlijnen voor klantinformatie en de organisatorische procedures om de verspreiding van COVID-19 met betrekking tot het openbaar vervoer in te dammen, overeenkomstig bijlage 2 van het ministerieel besluit van 14 juli 2020 en bijlage 15 van het ministerieel besluit van 7 augustus 2020.

De rechtsgrond van de verwerking is daarom gelegen:

  • in redenen van algemeen belang met betrekking tot de volksgezondheid, d.w.z. bescherming tegen mogelijke grensoverschrijdende, ernstige bedreigingen voor de gezondheid.

  • in de uitvoering van veiligheidsprotocollen die gericht zijn op het voorkomen van besmettingen, overeenkomstig bijlage 2 van het ministerieel besluit van 14 juli 2020 en bijlage 15 van het ministerieel besluit van 7 augustus 2020.

  • in het kader van de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht voor een rechtbank of wanneer gerechtelijke autoriteiten hun gerechtelijke functies uitoefenen (dit is de rechtsgrond voor de opslag van gegevens 60 dagen na de noodsituatie).

4) VERSTREKKEN VAN GEGEVENS EN GEVOLGEN VAN EEN POTENTIËLE WEIGERING

Het verstrekken van gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om met FlixBus te reizen. De weigering om gegevens te verstrekken heeft tot gevolg dat gebruikers geen toegang hebben tot de bussen van het Bedrijf.
 

5) WIJZE VAN VERWERKING

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door het Bedrijf, dat handelt volgens de specifieke instructies in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden en -werkwijzen.

De gegevens worden door het Bedrijf verwerkt volgens de volgende principes: rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie, nauwkeurigheid, integriteit en geen overmaat, relevantie en noodzaak met betrekking tot de verwezenlijking van de doeleinden. Hierdoor zijn uw privacy en rechten gewaarborgd.
 

6) VERWERKINGSTIJD

De in par. 2 van dit beleid vermelde informatie wordt niet opgeslagen op de servers van FlixBus, maar deze geldt als vereiste voor de aankoop van FlixBus-tickets tot aan de datum die is voorzien in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 14 juli 2020 en bijlage 15 van het ministerieel besluit van 7 augustus 2020.
 

7) COMMUNICATIE OVER GEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet verspreid, noch aan derden verstrekt, tenzij dit wordt vereist door specifieke wettelijke bepalingen (bijv. verzoeken van gezondheidsinstanties).
 

8) RECHTEN VAN BETROKKEN PARTIJEN

Overeenkomstig art. 13 van het Privacybeleid kunt u op ieder moment:

a) Toegang eisen tot uw persoonsgegevens, evenals de wijziging of verwijdering ervan, of de beperking van de verwerking ervan.

b) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

c) Het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens gebruiken.

d) Uw toestemming op ieder moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van eerdere verwerking.

De bovengenoemde rechten kunnen zonder formaliteiten worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op de volgende adressen: per e-mail: data.protection@flixbus.com; per post: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland.